CHCI DAROVAT

Statut

Statut Nadace ADRA – Adventistické nadace pro pomoc a rozvoj

Článek I
Název, zakladatel, sídlo

1.  Název: Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj (dále jen „nadace“)

2.  Sídlo: Praha

3.  IČ: 45251118

4. Zakladatel: Církev adventistů sedmého dne se sídlem Londýnská 30, 120 00 Praha 2, 
IČ: 00445193

Článek II
Účel nadace

1. Nadace ADRA podporuje projekty zaměřené v České republice i ve světě na:

a) Zvýšení úrovně života a zdraví lidí, kteří se ocitli v  tíživé životní situaci a potřebují pomoc.

b) Osvětovou činnost, výchovu a vzdělávání k sociálnímu cítění a ke zvyšování úrovně občanské zodpovědnosti a vzájemného soužití.

c) Rozvoj dobrovolnictví.

d) Podporu pomoci lidem při řešení krizových situací v důsledku živelních katastrof, rasových, náboženských nebo politických problémů bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost, věk, pohlaví nebo jiné rozdíly.

2. Nadace spolupracuje s mezinárodní humanitární organizací Adventist Development and Relief Agency (ADRA) s celosvětovou působností se sídlem v USA, Washington D. C.

 

Článek III
Vklad zakladatele, nadační kapitál

1. Majetek nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek nadace.

2. Výše nadačního kapitálu nadace činí 42 974 360 Kč.

3. Nadace byla založena bez majetkového vkladu, tudíž nebyl ustanoven správce vkladu.

 

Článek IV
Zdroje financování činnosti nadace a použití majetku nadace

1. Zdroji financování činnosti nadace jsou zejména:

a) nadační dary od fyzických a právnických osob,

b) výtěžky účelových akcí nadace a veřejných sbírek,

c) výnosy vlastního majetku nadace,

d) dědictví a odkazy ve prospěch nadace,

e) finanční příspěvky zakladatele,

f) ostatní příjmy získané v souladu se zákonem a etickým kodexem nadace.

2. Prostředky nadace musí být použity v souladu s účelem nadace definovaným v článku II tohoto statutu. Tím není dotčeno právo vynaložit přiměřenou část prostředků na správu nadace.

3. Majetek nadace nesmí být použit nehospodárně či v rozporu s dobrými mravy.

4. Nadační příspěvek může nadace na základě žádosti poskytnout fyzickým i právnickým osobám, a to vždy po uzavření smlouvy, peněžitou formou nebo ve formě jiné majetkové hodnoty (např. věcný příspěvek).  Peněžitý příspěvek je příjemci poskytován zpravidla bankovním převodem, úhradou faktury vystavené dodavatelem na smluvený účel, zasláním poštovní poukázkou, výjimečně (u částek nepřesahujících 5 000 Kč, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení) proplacením v hotovosti. Jiné majetkové hodnoty (věci) se předávají příjemci jejich fyzickým předáním, a to buď do jeho vlastnictví, nebo na základě smlouvy o výpůjčce. Výjimečně lze jiné majetkové hodnoty též zaslat na adresu udanou příjemcem.

5. Příspěvek může být na základě žádosti poskytnut právnickým osobám na podporu humanitárních, sociálních, osvětových a vzdělávacích projektů. Příspěvek se zásadně neposkytuje podnikatelským subjektům a nelze ho poskytnout na úhradu investičních nákladů.

6. Příspěvek může být na základě žádosti poskytnut fyzickým osobám, nacházejících se v krizových životních situacích zejména ze zdravotních, sociálních či jiných důvodů.

7. Nadační příspěvky lze rovněž poskytovat pro konkrétní projekty v rámci grantových programů, a to na základě žádosti vyhovující vyhlášeným grantovým pravidlům.

8. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

9. Právnická nebo fyzická osoba, která obdržela od nadace nadační příspěvek, je povinna jej použít v souladu se smlouvou o jeho poskytnutí a prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl využit. V opačném případě je povinna tento příspěvek nebo jeho část nadaci vrátit ve lhůtě jí stanovené.

10. Zakladateli, členům orgánů nebo zaměstnancům nadace, ani osobám jim blízkým nelze poskytnout nadační příspěvek.

11. Nadace účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění účelu nadace a o nákladech na správu nadace. Náklady na ostatní činnosti a náklady na správu tvoří zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace, náklady spojené s přidělováním příspěvků a kontrolou jejich účelného vynakládání, náklady vyplývající z evidence a dokumentace činnosti nadace včetně účetnictví, auditu, vydávání výroční zprávy, dále náklady na propagaci poslání nadace, mzdy zaměstnanců a náklady související s provozem nadace.

12. Bližší podrobnosti týkající se poskytování nadačních příspěvků lze v souladu s tímto statutem stanovit ve vnitřním předpisu nadace vydaném správní radou. Tento předpis nadace zveřejní.

 

Článek V
Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem nadace.

2. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace, které nejsou svěřeny do působnosti dozorčí rady.

3. Do působnosti správní rady náleží zejména:

a) s předchozím písemným souhlasem zakladatele rozhodovat o změnách tohoto statutu,

b) schvalovat rozpočet a jeho změny, účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,

c) s předchozím písemným souhlasem zakladatele rozhodovat o zrušení či přeměně nadace,

d) na návrh zakladatele volit nové členy správní a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena správní či dozorčí rady,

e) volit či odvolat předsedu správní rady,

f) po předchozím souhlasu dozorčí rady rozhodovat o zvýšení či snížení nadačního kapitálu,

g) rozhodovat o poskytování nadačních příspěvků,

h) jmenovat a odvolat členy grantové komise,

i) rozhodovat o pořádání Ceny Michala Velíška,

j) schvalovat vnitřní předpisy nadace,

k) změnit adresu sídla nadace.

4. Správní rada má 7 členů.

5. Složení správní rady (tehdy devítičlenné) ke dni zápisu do nadačního rejstříku:

Člen správní rady, předseda:
Vítězslav Vurst, Makovského 1 202, 163 00 Praha 6 - Řepy

Člen správní rady:
Jan Bucha, Dvorská 34/10, 591 02 Žďár nad Sázavou

Ing. Petr Čeliš, Hroznová 699/13, 460 14 Liberec 14

Daniel Dorica, Lesní 498/30, 696 18 Lužice

Ing. Marie Hronová, J. Masaryka 28, 586 01 Jihlava

Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc., Nad Cementárnou 18, 147 00 Praha 4

Edvard Miškej, Zálesí 50,142 00 Praha 4

Ing. Jiří Müller, Chudobova 23,115 00 Brno

Pavel Zvolánek, Hlavní 2530/129,141 00 Praha 4

6. Funkční období členů správní rady je čtyřleté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

7. Členem správní rady nemůže být osoba, která je členem dozorčí rady nadace, je vůči nadaci 
v pracovním poměru nebo není ve vztahu k účelu nadace bezúhonná.

8. Členství zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením, dohodou o ukončení funkce, odvoláním nebo ztrátou způsobilosti být členem správní rady.

9. O odvolání člena správní rady lze rozhodnout, poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně zákonná pravidla činnosti nadací nebo tento statut. V takovém případě správní rada rozhodne 
o odvolání daného člena do tří měsíců ode dne, kdy tento důvod vznikl.

10. Člen v případě své neúčasti na jednání správní rady může zmocnit k rozhodování jiného člena správní rady na základě předchozí písemné plné moci doručené předsedovi správní rady nadace. Předseda správní rady má právo požadovat, aby podpis na plné moci byl písemně ověřen.

11. Zástupce zakladatele má právo účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li o slovo, musí mu být uděleno.

12. Řádné jednání správní rady svolává předseda správní rady na návrh dozorčí rady dvakrát ročně. Mimořádné jednání může být svoláno, požádá-li o to nadpoloviční většina členů správní rady, dále na základě požadavku předsedy dozorčí rady nebo z vlastního rozhodnutí předsedy správní rady.

13. V případě, kdy věc nestrpí odkladu, může správní rada rozhodnout „per rollam”. V takovém případě předseda správní rady zašle členům správní rady, a to libovolným vhodným způsobem, informaci o věci, kterou je nutné rozhodnout a návrh rozhodnutí. Rozhodnutí je přijato, pokud ve lhůtě, kterou předseda správní rady stanoví, sdělí svůj souhlas nadpoloviční většina členů správní rady. O takto přijatých rozhodnutích informuje předseda správní rady nejbližší následující jednání správní rady. Hlasování „per rollam” není přípustné v případě rozhodování o změně statutu, účelu, zrušení či přeměně nadace.

14. Správní rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí správní rady je nutný souhlas nadpoloviční většiny zúčastněných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

15. Zanikne-li členství ve správní radě, musí správní rada zvolit nového člena správní rady na návrh zakladatele do 3 měsíců. Po uplynutí této lhůty může člena správní rady jmenovat pouze soud.

 

Článek VI
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem nadace.

2. Dozorčí rada:

a) Dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se statutem.

b) Kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků.

c) Upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.

d) Kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává účetní závěrku.

e) Vyjadřuje se k výroční zprávě.

f) Uděluje předchozí souhlas se zvýšením nebo snížením nadačního kapitálu.

g) Nejméně jedenkrát ročně podává správní radě písemnou zprávu o své kontrolní činnosti.

h) Její členové mají právo se účastnit jednání správní rady bez hlasovacího práva.

i) Zastupuje nadaci proti členu správní rady, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem členů správní rady odporuje zájmům nadace. Za tím účelem pověří dozorčí rada jednoho ze svých členů.

j) Svolá jednání správní rady, pokud tak k návrhu dozorčí rady neučiní předseda správní rady.

k) V rozsahu své působnosti může její pověřený člen nahlížet do dokladů nadace a požadovat od členů dalších orgánů nadace nebo jejích zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

3. Členy dozorčí rady volí a odvolává správní rada.

4. Dozorčí rada má tři členy.

5. Složení dozorčí rady ke dni zápisu do nadačního rejstříku:

RNDr. Luděk Bouška, Šultysova 29, 169 00 Praha 6

Daniela Srchová, Polní 287, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem

Lenka Urbanová, Žlebská 1618, 190 16 Praha 9

6. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jejích členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Jednání dozorčí rady svolává její předseda nejméně jednou ročně. Učiní tak vždy, požádá-li o to předseda správní rady, nebo zakladatel nadace.

7. Členem dozorčí rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění poslání 
a účelu nadace, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky poskytovány této právnické osobě, ani osoba, která je likvidátorem nadace.

8. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. Členství v dozorčí radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením, odvoláním, dohodou o ukončení funkce nebo ztrátou způsobilosti být členem dozorčí rady.

9. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. Ten svolává a řídí jednání dozorčí rady 
a podepisuje zápis o jednání, jakož i ostatní listiny, jimiž dozorčí rada jedná ve vztahu ke správní radě nebo navenek.

10. Pro způsobilost být členem dozorčí rady, důvody odvolání členů dozorčí rady a její rozhodování „per rollam” platí obdobné ustanovení o správní radě.

 

Článek VII
Předseda správní rady, jednání jménem nadace

1. Předseda správní rady

a) řídí činnost nadace mezi jednotlivými zasedáními správní rady,

b) zastupuje samostatně nadaci navenek,

c) svolává a vede jednání správní rady a připravuje obsahovou a organizační agendu,

d) řídí zaměstnance nadace a ve vztahu k nim vykonává práva zaměstnavatele,

e) podepisuje a vypovídá smlouvy a zajišťuje jejich provádění,

f) zajišťuje přípravu a audit roční účetní závěrky a přípravu výroční zprávy,

g) odpovídá za administrativu a výkon správy majetku nadace.

2. Nadaci zastupuje navenek samostatně předseda správní rady.

 

Článek VIII
Účetnictví a výroční zpráva

1. Nadace vede účetnictví ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.

2. Účetní závěrka nadace musí být ověřena auditorem.

3. Nadace vypracovává nejpozději do 30. června kalendářního roku výroční zprávu za období předcházejícího kalendářního roku a zašle ji rejstříkovému soudu k uložení. Zpráva obsahuje účetní závěrku a přehled o činnosti nadace.

 

Článek IX
Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech touto smlouvou neupravenou se právní poměry nadace řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. V případě zrušení nadace s likvidací přechází likvidační zůstatek dle rozhodnutí správní rady, jež také jmenuje likvidátora, na jinou právnickou osobu, která likvidační zůstatek použije k veřejně prospěšným účelům.

3. Toto nové úplné znění statutu bylo vydáno zakladatelem dne 19.11.2015. Tímto dnem také nahrazuje všechna znění předchozí.

4. Tento statut se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží rejstříkový soud, jeden zakladatel a jeden bude uložen v dokumentaci nadace.

 

Za zakladatele

Ing. Mgr. Mikuláš Pavlík, M. A.

předseda Církve adventistů s. d.

© Nadace ADRA. Všechna práva vyhrazena. | Redakční systém MultiCMS | Grafika grafikvacek.cz