CHCI DAROVAT

Postup a pravidla poskytování příspěvků

Postup a pravidla poskytování nadačních příspěvků z veřejné sbírky „Pomáhat může každý“

(osvědčení Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. S-MHMP/980701/2013; dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách v aktuálním znění)

Před vyplněním formuláře žádosti si prosím přečtěte následující pokyny:


 

1. Komu je určena pomoc

Nadace ADRA podporuje osoby, rodiny nebo skupiny, které se v České republice ocitly v tíživé životní situaci v důsledku mimořádných událostí, jako jsou zdravotní, sociální či jiné závažné důvody (místní povodeň, požár, násilí, autonehoda aj.). Jedná se o tak náročné situace, jež občané České republiky nemohou zvládnout vlastními silami.

Nadace ADRA pro tuto pomoc shromažďuje od dárců peníze na sbírkovém účtu č. 57333375/0300, to zejména těmito způsoby:

Žádost o nadační příspěvek (dále jen „příspěvek“) může podat osoba starší 18 let, za děti a mladistvé jejich rodiče nebo zákonní zástupci (dále jen „žadatel“).

Nadace ADRA (dále jen „nadace“) v rámci této sbírky nepodporuje žadatele, vůči němuž (nebo osobě žijící s ním ve společné domácnosti) je nařízena exekuce. Dojde-li k nařízení takové exekuce v kterékoli fázi poskytování podpory, je nadace oprávněna podporu ukončit.

2. O co lze žádat (tzv. předmět žádosti, účel daru)

Příspěvek lze poskytnout jen v souladu se statutem nadace a cílem sbírky, zejména na písemně doporučenou (lékařem či jiným odborníkem v daném oboru):

Nadace upřednostňuje žádost, která splňuje všechny tyto tři podmínky:

3. O co nelze žádat

4. Způsob poskytnutí pomoci

Z hlediska konkrétní situace a individuálních potřeb žadatele používá nadace nejčastěji dva způsoby pomoci:

Situace:

- Žadatel zná předem cílovou částku menšího rozsahu (např. cenu čističky vzduchu) a konkrétního dodavatele. Příspěvek poskytne nadace ihned po uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku (dále jen „smlouva“) úhradou faktury přímo dodavateli, příp. ve výjimečných případech bankovním převodem na účet žadatele.

- Žadatel potřebuje částku většího rozsahu, obrací se proto na více subjektů najednou (společné financování), a od nadace tak žádá menší částku do 15 000 Kč.

Situace:

Žadatel buď zná předem cílovou částku (např. výši doplatku za naslouchátko) či termín (např. datum nástupu na rehabilitační pobyt) nebo zatím toto nezná a s nadací si dohodne délku trvání sbírky (na šest měsíců, do konce kalendářního roku apod.), nejdéle na rok od data schválení jeho žádosti. V případě odůvodněné potřeby lze v podpoře pokračovat i další rok, a to vždy po podání obnovené žádosti s aktualizovanými údaji.

Žadatel sám oslovuje případné dárce (fyzické i právnické osoby) např. dopisem, letáčkem, výzvou na Facebooku, umístěním zapečetěné pokladničky Nadace ADRA, prodejem drobných předmětů, vstupným/startovným na benefiční akce, dárcovskou SMS aj. V tomto případě je povinen postupovat podle pokynů nadace, která mu za tím účelem poskytne loga, podrobné informace, plnou moc, rady apod. a chránit dobré jméno nadace. Příspěvek poskytne nadace po uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z veřejné sbírky (dále jen „smlouva“) a po nasbírání potřebné částky či po uplynutí sjednané doby úhradou faktury přímo konkrétnímu dodavateli, příp. převodem na účet žadatele. V případě individuální potřeby žadatele nadace může poskytnout dle stavu prostředků na jeho VS dílčí příspěvek (úhradou faktury dodavateli, příp. převodem na účet žadatele), o čemž žadatele předem vyrozumí dopisem zaslaným e-mailem a/nebo poštou. V tomto případě bude další dílčí příspěvek nadací poskytnut až po vyúčtování předchozího dílčího příspěvku.

Nadace upozorňuje žadatele, že i když jim byl dle těchto pravidel přidělen VS, prostředky přijaté pod tímto VS jsou a zůstávají majetkem nadace a součástí veřejné sbírky.

Oba shora popsané způsoby poskytování pomoci jsou naprosto rovnocenné, jak z hlediska jejich posuzování, tak u schválených žádostí z hlediska jejich administrace, propagace, oslovování dárců a závěrečného vyúčtování příspěvků.

5. Postup při podávání žádosti

6. Realizace žádosti

Nadace je oprávněna dlouhodobou pomoc ukončit, jestliže prokazatelně zjistí takové skutečnosti o sociální situaci podpořeného žadatele, na jejichž základě není její podpora již nezbytná. O tomto záměru informuje žadatele.

7. Vyúčtování nadačního příspěvku a ukončení žádosti

8. Závěrečná ustanovení

Schváleno správní radou Nadace ADRA dne 28. listopadu 2019 s účinností od 1. ledna 2020

Kontaktní osoba:

Klára Špácová, tel. 732 355 962, nadace@adra.cz

© Nadace ADRA. Všechna práva vyhrazena. | Redakční systém MultiCMS | Grafika grafikvacek.cz